Obec Slovenska Kajňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie

 29.04.2021

Obec  SLOVENSKÁ KAJŇA v zastúpení starostky obce,

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov               

v y h l a s u j e

V Ý B E R O V É    K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Slovenská Kajňa 54

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • Vykonanie prvej atestácie, alebo jej náhrady, v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku školstva

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov (doklad o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, doklad o vykonaní prvej atestácie, alebo jej náhrady)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti na účely výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ
 • profesijný životopis
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca (v zmysle § 16 zákona 138/2019 Z. z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku, spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť na adresu:

Obecný úrad Slovenská Kajňa 4, 094 02  Slovenská Kajňa v obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ Slovenská Kajňa“ NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka prijímania prihlášok je 13. 5. 2021 o 10.00 hodine

Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

Dátum a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá,  najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.         

                                                                                                                           

V Slovenskej Kajni  dňa 29. 4. 2021        Bc. Lenka Hierzer Štiber                     starostka obce